พื้นที่เขตอำเภอกุดชุม

       

อำเภอกุดชุม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอเลิงนกทา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไทยเจริญ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอป่าติ้ว และอำเภอทรายมูล
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอทรายมูล และอำเภอเสลภูมิ (จังหวัดร้อยเอ็ด)

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอกุดชุม แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 128 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กุดชุม (Kut Chum) 6. หนองหมี (Nong Mi)
2. โนนเปือย (Non Pueai) 7. โพนงาม (Phon Ngam)
3. กำแมด (Kammaet) 8. คำน้ำสร้าง (Kham Nam Sang)
4. นาโส่ (Na So) 9. หนองแหน (Nong Nae)
5. ห้วยแก้ง (Huai Kaeng)