ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระยะเวลา
1 นายกุศล   แสงพันธุ์ ป.ม., ค.บ. อาจารย์ใหญ่ 16 พ.ค. 2515 – 21 ส.ค. 2522
2 นายบุญทัน   ศรีใสคำ กศ.บ., น.บ. ผู้อำนวยการ 22 ส.ค. 2522 – 25 ต.ค. 2529
3 นายไวยวุฒิ   มนต์ขลัง กศ.บ. ผู้อำนวยการ 26 ต.ค. 2529 – 01 พ.ย. 2531
4 นายประสิทธิ์   รัตนวงศ์ พม., ค.บ. ผู้อำนวยการ 02 พ.ย. 2531 – 26 ต.ค. 2533
5 นายเพชร   แก้วใส กศ.บ. ผู้อำนวยการ 27 ต.ค. 2533 – 27 ธ.ค. 2541
6 นายสำเร็จ   โพธิวรรณา กศ.บ., ค.ม. ผู้อำนวยการ 28 ธ.ค. 2541 – 15 ธ.ค. 2542
7 นายสรรเพชญ   อาจวิชัย ค.บ., ศษ.ม. ผู้อำนวยการ 16ธ.ค. 2542 – 31 พ.ค. 2548
8 นายวิศิษฐ์   ขุณิกากรณ์ ค.บ., ศษ.ม. ผู้อำนวยการ 1 มิ.ย. 2548 – 30  ก.ย. 2553
9 นายไพฑูรย์  แสงพันธุ์ ศษ.บ รองผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทน

  1 ต.ค. 2553 – 17 ม.ค. 2554
10 นายเสนอเกียรติ  พราวศรี ศษ.ม. ผู้อำนวยการ 18 ม.ค. 2554- 30 ก.ย. 2555
11 นายไตรสรณ์  สุวพงษ์ ศษ.ม ผู้อำนวยการ   1 ต.ค. 2555  –13 พ.ย. 2558
12 นายวิวัฒนา  ไชยา ศษ.ม ผู้อำนวยการ  13 พ.ย.2558 – ปัจจุบัน