สถานศึกษา

สถานศึกษา

1. ระดับอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน 1 แห่ง

วิทยาลัยศรีพิพัฒอินเตอร์เทคโนโลยี

2.ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำนวน 4 แห่ง

  1. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม              3. โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
  2. โรงเรียนโพนงานพิทยาคาร       4. โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

3.ระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จำนวน1แห่ง

โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

4.ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

  1. โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย            3. โรงเรียนกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
  2.  โรงเรียนบ้านสองคร                   4. โรงเรียนบ้านกุดไกรสร

5.ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล