ติดต่อเรา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430401
รหัส Smis 8 หลัก :
  35022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  430401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดชุมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kutchumwittayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   265   บ้านน้อย
ตำบล :
  กุดชุม
อำเภอ :
  กุดชุม
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35140
โทรศัพท์ :
  045789101
โทรสาร :
  045789101
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2515
อีเมล์ :
  kutchumwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดชุมไทยเจริญเลิงนกทา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  140 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08:00:53 น.
)