ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดทำการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2515 โดยในครึ่งปีแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินของราชพัสดุและที่ดินบริจาคของวัดวินิจธรรมารามบางส่วน มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 102 ไร่ งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ เลขที่ 265 หมู่ที่ 12 ถนนวารีราชเดช ตำบลกุดชุม อำเภอ กุดชุม จังหวัดยโสธรห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกุดชุม ประมาณ 1.5 กิโลเมตร  โดยมี  นางสาวเจริญ กาลวันรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. 2516 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายกุศล แสงพันธุ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก. จำนวน หลัง อาคารชั่วคราว จำนวน

หลัง บ้านพักครู จำนวน หลังบ้านพักนักการภารโรง จำนวน หลัง

โรงเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นในทุกด้านโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชน มีจำนวนนักเรียนและครูเพิ่มมากขึ้นทุกปีเป็นลำดับ พร้อมนี้ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบเพิ่มมาขึ้นตามสัดส่วนของจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขั้น

ในปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมโครงการสำคัญ ๆ ของกรมสามัญศึกษาหลายโครงการ เช่นโครงการ รพชส. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2540-2541 ได้รับงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นแบบ 424 ล./(พิเศษ)
            ในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ Resource Center

ในปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างหอประชุม แบบ 100/27 จำนวน หลัง

ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน”ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ในปี พ.ศ.2554    ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชรและโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ในปี พ.ศ.2556 เปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในปีการศึกษา 2559 มีจำนวนนักเรียน  1,843 คน    ครู  86   คน

 

ในปัจจุบัน นายวิวัฒนา  ไชยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน