เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียน

คำร้อง : นายชนินทร์ นิลสุวรรณ

เรียบเรียงเสียงประสาน(ใหม่) : นายบันเทิง ป้องทอง

 กุดชุมวิทยาคม                            งามสมสถาบันใหญ่ล้ำ

 กุดชุมเป็นผู้ก้าวนำ                                   มีความเป็นธรรมอยู่ในสังคม

จงร่วมกันศึกษาอย่างพินิจ                          ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันสรรค์

เป็นแนวทางชีวิตอันนิรันดร์                      เพื่อมุ่งมั่นประชาพาสุขใจ

เขียวขาวปลิวไสวงามสง่า                          เป็นสัญญาอนาคตอันสดใส

ประพฤติดี มีวิชากล้าแกร่งไกล                  สามัคคีมีวินัยใจเป็นธรรม (ซ้ำ)