สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูปจำลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกุดชุม ภายใต้รัศมี 9 แฉก ตั้งอยู่บนฐานบัวหงาย

มีอักษร ก.ช. กำกับมีชื่อกุดชุมวิทยาคม

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในในปี พ.ศ.2562

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป็นสถานศึกษาชั้นนำทางวิชาการของจังหวัดยโสธร

อัตลักษณ์โรงเรียน

จิตอาสา จรรยางาม

เอกลักษณ์โรงเรียน

ภูมิทัศน์ สวยงาม

ปรัชญาโรงเรียน

ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

คติพจน์

สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ)

สีประจำโรงเรียน

เขียว – ขาว

อักษรย่อ

ก.ช.

ต้นไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 พระพุทธราชธรรมสุธี